از نظر شما عملکرد سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت چگونه است؟